info@lucyschaaphok.nl   @lucyschaaphok   +31 (0)6 42 54 69 69


"Ik heb erg genoten van de SoulCollage® dag en het heeft me veel inspiratie gegeven. Wat een krachtig instrument. Met een aantal klanten ben ik er al aan mee aan de slag."
- Joanke Sierksma, Essentie Coaching

Algemene workshops en cursusvoorwaarden Lucy Schaaphok 2015


Deze voorwaarden zijn van toepassing op workshops en trainingen georganiseerd door Lucy Schaaphok

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Lucy Schaaphok, gevestigd te de Tilbarten 91 in Goutum, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 01107276.
Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/cursus van Lucy Schaaphok. Hierdoor verbindt Lucy Schaaphok zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Lucy Schaaphok aangeboden en door hen georganiseerde workshop/cursus.
Participant : De partij met wie Lucy Schaaphok een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Lucy Schaaphok. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de workshop/cursus begint. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Lucy Schaaphok.

Lucy Schaaphok heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de workshop/cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal participanten van de workshop/cursus.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Lucy Schaaphok zich het recht voor om de workshop/ cursus te annuleren of wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Lucy Schaaphok aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Lucy Schaaphok kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Lucy Schaaphok.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.

Lucy Schaaphok aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/cursus.

Als de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Lucy Schaaphok en wel binnen 1 week. 

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Lucy Schaaphok van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering en in de plaatsstelling.

Uiteraard kan het voorkomen dat participant de geboekte workshop/cursus moet annuleren. Annulering is kostenloos tot de aangegeven periode vermeld bij de workshop/training. binnen deze termijn brengt Lucy Schaaphok 100 % van het cursusbedrag in rekening. Voor die datum kan nog kostenloos geannuleerd worden, tenzij anders vermeld. Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De aanmelder, de participant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Lucy Schaaphok voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/cursussom.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Lucy Schaaphok, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Lucy Schaaphok. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Gratis video

Van onzekerheid naar succes
met je praktijk

SoulCollage.HighRes_logo2_110p.jpg

 

Meld je aan >


Gratis innerlijk leiderschapsscan voor coaches en therapeuten


key90p.jpgWaar sta jij met de regie in je leven? Wat houdt je tegen? Wat zijn je dromen? Wat heb je nodig om ze te verwezenlijken? Vind antwoorden in deze scan.

Maak kans op dit gesprek en meld je aan 

Meld je aan >

Direct aan de slag met SoulCollage®?

jess-watters-676630-unsplash.jpg

Bestel dan de online workshop

Meld je aan >

"SoulCollage® is een manier om onszelf te accepteren en onze plek in de wereld te begrijpen. SoulCollage® is een proces dat ons uitnodigt om alle delen van onszelf te ontdekken en te verwelkomen. We openen onszelf om balans in onze wereld te creëren."
- Seena Frost - grondlegger SoulCollage®